Официальный сайт

Положення про группу, що працює на засадах самоокупності у школах мистецтв (клас духовного співу)

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до статті 15 Основ законодавства України про культуру держава гарантує здійснення естетичного виховання громадян через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, розвиток мережі навчальних та позашкільних виховних і культурно — освітніх закладів, створення умов для індивідуальної та колективної художньої творчості.

1.2. Група, шо працює на засадах самоокупності (далі — група), створюється та працює з метою забезпечення найбільш сприятливих умов для естетичного розвитку дітей та юнацтва, а також повнолітніх громадян, задоволення їхніх духовних та естетичних потреб, розкриття творчих здібностей, зарахування кращих учнів до основного контингенту школи.

1.3. Згідно з и. 2.6 «Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання)», затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001р. № 523 (із змінами), група є структурним підрозділом школи.

1.4. Відкриття групи та її ліквідація здійснюється наказом директора школи. Дія організації навчальних занять групи використовується матеріально — технічна база школи.

1.5. Організація навчально-виховною процесу проводиться в умовах, найсприятливіших для розвитку учнів,

1.6. Навчально-виховний процес та фінансово-господарська діяльність групи базуються на засадах, передбачених:

— Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності»;

— Переліком платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованих на державній та комунальній формі власності, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534;

— П.п. 2.6; 2.10; 2.12; 2.13; 3.1; 3.5; 3.6; 3.8; 3.11; 6.1; 6.2; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7 «Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання)», затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 р. № 523 (із змінами);

— Наказом Міністерства освіти, Міністерства фінансів. Міністерства економіки України від 27.10.1997 р. № 383/239/131 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами».

2. СТРУКТУРА ТА ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Група може мати різні напрямки діяльності в залежності від мети навчання, віку, здібностей учнів.

2.2. Напрямок організації навчально-виховного процесу групи визначається директором школи самостійно. Відповідно до напрямку роботи визначається склад групи та встановлюється розмір плати за навчання.

2.3. Управління трупою здійснює директор школи або призначена ним особа.

2.4. Право вступу до групи мають громадяни з 7 років. Набір до групи може здійснюватися протягом навчального року.

2.5. Особа (або батьки), яка вступила до групи, подає на ім’я директора школи заяву встановленого зразка та після перевірки здібностей наказом директора зараховується до складу учнів.

2.6. До викладацької та концертмейстерської роботи залучаються педагогічні працівники школи, яким нараховується заробітна плата залежно від освіти, стажу роботи, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років), наслідків атестації.

2.7. Для забезпечення роботи групи можуть залучатися працівники, які не працюють з основним контингентом учнів школи, оплата праці яких проводиться на підставі тарифікації за рахунок власних коштів групи.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Тривалість навчального року, терміни канікул встановлюються керівником закладу, виходячи з особливостей організації навчально-виховного процесу групи. Строки та зміст навчання учнів визначаються навчальними планами, які розробляються заступником директора школи з навчальної роботи і затверджуються директором школи.

3.2. Навчально-виховний процес проводиться з урахуванням інтересів, нахилів, здібностей учнів і можливостей матеріально-технічної бази школи та будується та принципом добровільного вибору батьками учнів або повнолітніми громадянами напрямку навчання, кількості предметів та годин на їхнє вивчення.

3.3 За бажанням батьків учням основного контингенту за додаткову оплату мсжуть надаватися уроки із навчальних предметів, що виходять за межі навчального плану та (або) розрахунку годин.

3.4. Навчально-виховний процес поєднуй індивідуальні та групові форми навчання.

3.5. Режим роботи групи визначається розкладом індивідуальних та групових уроків, який затверждується заступником директору з навчальної роботи.

З.6. Кількісний склад групи встановлюється директором в залежності від предмету, який вивчається, віку учнів тощо.

3.7. Основною формою навчання є урок.

3.8. Форми та строки проведення контрольних заходів визначаються педагогічними працівниками групи та затверджуються начальною частиною.

3.9. Для оцінки поточної успішності учнів використовується 12-бальна система.

3.10. Учні групи мають право вступити до основного контингенту школи на загальних підставах при наявності вільних місць.

3.11. За умови виконання у повному обсязі програм і вивчення предметів визначених Типовим навчальним планом, та успішного складання випускних іспитів учні групи мають право на отримання Свідоцтва про закінчення позашкільного навчального закладу.

4. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Група працює на засадах самоокупності. Кошти, одержані за навчання учнів спрямовуються на виплату заробітної плати та на потреби, визначені кошторисом групи. Організація навчально-виховного процесу проводиться з використанням матеріально-технічної бази школи.

4.2. Згідно із законом України «Про освіту» (розділ 4 ст. 61 п. З) кошти групи, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Положенням, не оподатковуються.

4.3. Кошти групи, одержані за нявчання учнів, надання у тимчасове користування музичних інструментів, а також спонсорська допомоги та інші надходження є основним джерелом оплати праці працівників групи, зміцнення матеріальної бази тощо, і використовуються школою самостійно.

4.4. Розмір плати за навчання визначається директором школи самостійно в залежності від кількості предметів та годин на їхнє вивчення. Директор школи має право змінювати розмір плати за навчання протягом року в разі прийняття урядом нормативних актів шодо збільшення розміру оплати праці працівників бюджетної сфери.

4.5. плата за навчання вноситься до 10 числа поточного місяця. Уразі несвоєчасної оплати викладач має право не допускати учня до занять. За несплату навчання протягом одного місяця наказом директора школи учні можуть бути відраховані з групи.

4.6. Оплата праці педагогічних працівники проводиться за ставками визначеними тарифікацією.

4.7. Нормою навантаження педагогічних працівників групи на одну ставку є 18 годин на тиждень.

4.8. Додаткова оплата праці допоміжного персоналу визначається директором школи на підтипі кошторису групи.

4.9. Щорічні відпустка працівникам надається відповідно до Закону України «Про відпустки», якщо інше не передбачено колективним договором.

Цитата дня

«

Высшая степень счастья есть благотворить, вторая после неё — быть благодарным.

»

Горловская и Славянская епархия. Все права защищены.

Rambler's Top100